Stypendium socjalne przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Cieszanów, przyznawane jest na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Miejską w Cieszanowie na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych w oparciu o złożone wnioski, pod warunkiem przekazania odpowiednich środków z budżetu państwa.

Wnioskodawcą są obydwoje rodziców ucznia lub pełnoletni uczeń.

Termin składania wniosków upływa z dniem 16 września br.

Stypendium przysługuje uczniom:

 1. szkół podstawowych (I-VIII)
 2. szkół ponadpodstawowych (szkoły zawodowe, technika i licea)
 3. słuchaczom kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Dochód liczony jest za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku nie może przekraczać:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł

- dla osoby w rodzinie – 528 zł

Do dochodu wlicza się:

 1. dochód z zakładu pracy netto (zaświadczenie lub oświadczenie dołącza się do wniosku)
 2. dochód z renty / emerytury (odcinek lub kserokopia potwierdzona autentycznością oryginału dołącza się do wniosku lub oświadczenie o wysokości)
 3. dochód z gospodarstwa rolnego lub nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 1 ha przeliczeniowy (zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa bądź nieruchomości dołącza się do wniosku)

przykład obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego bądź nieruchomości

1,45 ha przeliczeniowego x 308 zł = 446,60 zł – miesięczny dochód rodziny z gospodarstwa rolnego

0,056 ha przeliczeniowego z nieruchomości x 308 zł = 17,25 zł - miesięczny dochód rodziny z nieruchomości.

 1. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych
 2. dochód z pobieranego dodatku mieszkaniowego (zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości)
 3. dochód z pobieranego zasiłku rodzinnego (zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu)
 4. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu bądź nie korzystaniu ze świadczeń pieniężnych albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 5. dochód z pobieranych alimentów (do wniosku dołącza się potwierdzony przekaz pocztowy lub wyciąg bankowy z pobieranych alimentów lub oświadczenie)
 6. do wniosku dołącza się zaświadczenie lub oświadczenie o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Wniosek należy podpisać przez obydwoje rodziców lub pełnoletniego ucznia.

Wnioski wypełnione należy składać do 16 września br. w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów  pokój nr 14

PRZYJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE WYPEŁNIONE WNIOSKI Z OBLICZONYM DOCHODEM I Z KOMPLETNYMI ZAŁĄCZNIKAMI!

 Wniosek do pobania po kliknięciu w LINK w zakładce "pliki do pobrania".