BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW

 

GPiMK. 6722.1.2018                                                                 

  Cieszanów, dnia 17.12.2018 r.

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1-5 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081),

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwały Nr LVIII/79/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZAGROBLA I”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, składać uwagi
i wnioski do przedmiotowych opracowań w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:

- Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów,

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do dnia 12.02.2019 r.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy
oraz przedmiot uwagi i wniosku.

Przedmiotowe uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta
i Gminy Cieszanów.

 Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 mgr Zdzisław Zadworny