BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW

 GPiMK. 6722.1.2018                                                     

Cieszanów 17.12.2018 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„ZAGROBLA I”

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945),

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwały Nr LVIII/79/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZAGROBLA I”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów
w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

 mgr Zdzisław Zadworny