Załącznik do Zarządzenia Nr 74/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
z dnia 23 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Marii Moralewicz w Dachnowie

 

 

 1. Organ prowadzący szkołę:

Gmina Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

 1. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa w im. Marii Moralewicz w Dachnowie, ul. Jarosławska 2,
37-611 Cieszanów
.

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
  (Dz. U. z 2017 poz. 1597).

 

 1. Zgodnie z 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz z koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
  informację o:

- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie
  z 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015r. poz.1132 oraz z 2017r. poz. 60 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
  z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa
  w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni
  z praw publicznych.
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L
  Nr 119, z 4.05.2018r. s. 1) w celach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Marii Moralewicz w Dachnowie.
 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 14 sierpnia 2018r. do godz. 15 00 osobiście
  w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta i Gminy Cieszanów

 1. Rynek 1
  • Cieszanów

w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Moralewicz
w Dachnowie”;

 

 1. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

 

 • Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta
  i Gminy Cieszanów odrębnym zarządzeniem.

 

 • O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.