GPiMK. 6720.1.2015                                                                 Cieszanów, dnia 08.03.2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 08.03.2018 r.

 

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

           

            Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr  IV/10/2015 z dnia 27 lutego 2015 r.

 

z a w i a d a m i a m,

 

że projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21.03.2018 r. do 24.04.2018 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, sala 3 w dniu 06.04.2018 r.  godz. 10:00 - 11:00

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium. Uwagi do w/w planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2018 r.

Jednocześnie, informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy
 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.), projekt zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na zasadach określonych
w art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów w nieprzekraczalnym terminie
do 28.05.2018 r.
 

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 

 Zmiana Studium Uwarunkowań - treść.

Mapa 1

Mapa 2

Mapa 3

Mapa 4

Mapa 5

Mapa 6

Mapa 7