INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CIESZANÓW

w związku z nową numeracją porządkową nieruchomości na terenie Gminy Cieszanów

 

Wprowadzenie nazw ulic oraz zmiana numeracji porządkowej wiąże się
z następującymi czynnościami oraz kosztami:

 1. 1.      Urząd Skarbowy w Lubaczowie ul. Jana III Sobieskiego 6, 37-600 Lubaczów – osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym np. przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017 wypełniając druk ZAP-3, który można pobrać i złożyć
  w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym w Lubaczowie lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, http://www.finanse.mf.gov.pl.
 2. 2.      Zakład Ubezpieczeń Społecznych Biuro Terenowe w Lubaczowie
  ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów
  oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa Lubaczów ul. Kazimierza Wielkiego 4,
  37-600 Lubaczów
  – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie stosownych wniosków
  o zmianę danych.
 3. 3.      Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDiG)- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż  napojów alkoholowych, powinny złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów wniosek CEDiG -1. Wniosek należy dostarczyć do urzędu w wersji papierowej. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego.
 4. 4.      Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, i inne – ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie
  i złożenie stosownego formularza  aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dane podmioty, a w przypadku braku  niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.
 5. 5.      Sprawy meldunkowe - zmiana adresów dokonywana jest bezpłatnie, nie ma konieczności składania wniosków. Zmiany zostaną dokonane z urzędu.
  Nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych. W przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku
  z wprowadzonymi ulicami oraz zmienioną numeracją porządkową nieruchomości, należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów stosowny wniosek
  o wydanie zaświadczenia.    
 6. 6.      Deklaracje w sprawie gospodarowania odpadami -  nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany zostaną dokonane z urzędu.  
 7. 7.      Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.
 8. 8.      Wymiana tabliczek adresowych – właściciele nieruchomości zabudowanej mają obowiązek wymiany i umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu (w przypadku gdy budynek jest położony
  w głębi ogrodzonej nieruchomości) tabliczki z nowym numerem porządkowym
  i nazwą ulicy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu nowego numeru. (podstawa prawna art. 47b ust.1,2,4 ustawy Prawo geodezyjne
  i kartograficzne).
 9. 9.      Prawa jazdy – zmiana numeru porządkowego spowoduje powstanie obowiązku
  dla osób posiadających prawo jazdy do zawiadomienia starosty  o zmianie adresu zamieszkania w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia (podstawa prawna art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami). Jednocześnie informuję, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
  z dnia 14 grudnia 2017 r.  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2418), sygn. akt: K36/15,
   „Art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierującymi pojazdami
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 978) w zakresie, w jakim przewiduje pobieranie opłaty ewidencyjnej i opłaty za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy z powodu konieczności zmiany zawartych w nim danych, wynikającej ze zmiany stanu faktycznego spowodowanej działaniem organów władzy samorządowej,
  jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.”   

Wobec czego w myśl art. 109 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U z 1997r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)  w/w przepis
w opisanym zakresie traci moc obowiązującą. Wobec powyższego nie powinna być pobierana opłata za wymianę dokumentu prawa jazdy z powodu zmiany adresu zamieszkania spowodowanego wprowadzeniem nazw ulic i zmianą numeracji porządkowej budynków.

 1. 10.  Dowód rejestracyjny pojazdu – w myśl art. 78 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia
  20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260
  z późn. zm.) właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić
  w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zmianie adresu zamieszkania. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/229/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia
  22 marca 2018 r. - opłata za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego wynosi 34 zł w przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu spowodowana została zmianami administracyjnymi. Uchwała obowiązuje od dnia 18.04.2018r. i przez okres 6 miesięcy.
 2. 11.  Paszporty - nie ma konieczności wymiany paszportów w związku
  z wprowadzonymi zmianami, ponieważ zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia
  13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 758
  z późn. zm.), paszport nie zawiera adresu właściciela. 
 3. 12.  Zmiany w KRS-ie – w celu dokonania zmian należy wypełnić i złożyć w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie stosowny formularz.
 4. 13.  Księgi wieczyste – celem dokonania zmian w księdze wieczystej należy złożyć
  w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie, Wydział Ksiąg Wieczystych  - wniosek
  o wpis w księdze wieczystej. W wniosku należy wskazać żądanie – „sprostowanie oznaczenia nieruchomości”. W treści żądania należy wskazać, iż zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z Uchwałą Nr XLV/125/2017 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 października 2017 r. oraz zawiadomieniem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów o zmianie numeracji porządkowej nieruchomości. Obowiązek złożenia wniosku ciąży na właścicielu nieruchomości.
 5. 14.  Ewidencja gruntów i budynków – celem aktualizacji informacji zawartych
  w ewidencji gruntów i  budynków należy złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, Wydział Geodezji, piętro II 
  pokój nr 45. Naniesienie zmian jest nieodpłatne. Należy posiadać ze sobą zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na pobyt stały wydane przez Urząd Miasta i Gminy Cieszanów. (podstawa prawna art. 24 ust. 2b pkt h ustawy z dnia
  17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
 6. 15.  Dodatkowo z urzędu zawiadomione zostały o zmianie numeracji porządkowej instytucje takie jak: pogotowie, staż pożarna, policja, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy w Lubaczowie, Poczta Polska, Starostwo Powiatowe
  w Lubaczowie, ZUS, KRUS, Szkoły, Przedszkola, Spółki gminne.