ZARZĄDZENIE NR 59 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 5 maja 2015 r.

w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie oraz powołania Komisji Konkursowej

 Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2013 roku ,poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz .U. z 2014 roku , poz. 1202 )

Oraz Uchwały Nr II/14/2014Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie

 Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie zarządza co następuje :

 § 1

 Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie

 § 2

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 3

 W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuje się Komisję Konkursową

w składzie :

 1.Adam Zaborniak Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie przewodniczący komisji

2. Andrzej Szymanowski - z-ca Burmistrza Miasta i Gminy w Cieszanowie

3. Stanisław Myśliwy - Przewodniczący Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu Rady Miejskiej w

w Cieszanowie

4. Piotr Bielko –Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie w

Cieszanowie

5. Urszula Duda - Rzecznik praw pracowniczych

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. .

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

 

Dyrektora Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie

Adres: ul. T. Kościuszki 6 , 37-611 Cieszanów

Tel. 16/63112 96

 

Wymiar czasu pracy -1 etat

Wymagania niezbędne :

1)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,

3)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

4)      obywatelstwo polskie ,

5)      nieposzlakowana opinia,

6)      wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do jego opisu ,

7)      co najmniej pięcioletni staż pracy , w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym ,

8)      biegła znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń niezbędnych na w/w stanowisku (kserokopiarka, laminarka).

 Wymagane dokumenty :

1)      Podanie , CV oraz list motywacyjny;

2)      Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ;

3)      Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

4)      Kserokopie świadectw pracy;

5)      Oświadczenie kandydata o tym ,że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7)      Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;

8)      Koncepcja pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie :

1. Kierowanie bieżącymi sprawami Zarządu.

2. Opracowanie rocznych planów działalności Zarządu.

3. Opracowanie rocznych planów finansowych .

4. Opracowanie rocznych planów inwestycji i remontów.

5. Decydowanie w sprawach zatrudnienia , wynagradzania, i wyróżniania pracowników.

6. Ustalanie organizacji wewnętrznej oraz systemu kontroli wewnętrznej .

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie” w terminie do dnia 21 maja 2015 roku do godziny 12 –tej .

Weryfikacja kandydatów odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 22 maja 2015 roku o godzinie 12-tej w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w sali narad.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY