Zaproszenie do udziału w projekcie pod nazwą:

„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych w Gminie Cieszanów”

„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych w Gminie Cieszanów”

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zaprasza osoby zainteresowane produkcją energii elektrycznej na własne potrzeby z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) do składania wniosków i wspólnej realizacji projektu pod nazwą: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych w Gminie Cieszanów”.

Dotacja na budowę mikroinstalacji fototowoltaicznej lub pompy ciepła wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych (netto).

Gmina Cieszanów planuje wdrożyć projekt z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w ramach działania 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Nabór wniosków w Urzędzie Marszałkowskim będzie się odbywał w terminie od 18 maja 2015 r. do  01 czerwca 2015 roku.

Wsparciem publicznym objęte zostały projekty obejmujące wykonanie urządzeń mikroinstalacji prosumenckich. Gmina w ramach zadania planuje budowę mikroinstalacji na budynkach mieszkalnych. Moc zainstalowanej pojedynczej mikroinstalacji nie może przekroczyć 40 kW. Wytwarzana energia może być przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne beneficjenta. 

Dofinansowanie inwestycji dla jednej gminy może wynieść maksymalnie do 200.000 euro, przy 90 % poziomie dofinansowania kosztów kwalifikowalnych (wartość netto). Pozostałe koszty, w tym podatek VAT zobowiązany jest pokryć beneficjent (mieszkaniec).

W związku z powyższym, prosimy osoby chętne do skorzystania z w/w dofinansowania o składanie wniosków osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów  (pokój nr 16, I piętro) - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2015 roku.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Jednocześnie gmina informuje, iż jest to pierwszy etap realizacji inwestycji dotyczących budowy urządzeń mikroinstalacji prosumenckich i osoby, których wnioski nie zostaną uwzględnione w niniejszej perspektywie będą mogły skorzystać z kolejnych ogłaszanych przez jednostki dofinansowujące naborów.

Przyjmowane będą tylko zgłoszenia zawierające komplet wypełnionych dokumentów.

Poniżej przedstawimy szacunkowe koszty mikroinstalacji prosumenckiej o mocy 1 kW:

-        szacunkowy koszt budowy wynosi około 6 000 zł netto,

-        szacunkowy koszt opracowania projektu technologicznego systemu wynosi około 1 000 zł netto.

Wielkość poszczególnych instalacji będzie uzależniona od mocy przyłączeniowej i ilości mieszkańców.

Najniższa przewidywana moc pojedynczej instalacji to 2,5 kW.

Przykładowe obliczenia dla instalacji o mocy 2,5 kW:

Koszt budowy – 15 000,00 zł netto

Projekt technologiczny – 1 000,00 zł netto

Łączny koszt wykonania instalacji to 16 000 zł netto, w tym:

Wartość dofinansowania – 14 400,00 zł

Wkład własny beneficjenta – 1 600,00 zł

Do kwoty wkładu własnego beneficjenta należy doliczyć podatek VAT, którego wielkość pokrywa uczestnik projektu. Stawka podatku VAT w wysokości 8% lub 23 % zostanie określona po uzyskaniu interpretacji indywidualnej z Urzędu Skarbowego.  

Dla wyżej wymienionego przykładu przy 8% stawce podatku VAT do kwoty wkładu własnego należy doliczyć kwotę 1 280,00 zł, co da łączną kwotę wkładu własnego w wysokości 2 880,00 zł, natomiast przy 23 % stawce podatku VAT do kwoty wkładu własnego należy doliczyć kwotę 3 680,00 zł, co da łączną kwotę wkładu własnego w wysokości 5 280,00 zł.

Zyski skumulowane dla przykładowej instalacji o mocy 3 kW:

 

Źródło:  http://www.pvcalc.pl/pvcalc/55423dcb50715

 INFORMACJA:

WARUNKIEM DOFINANSOWANIA BUDOWY MIKROINSTALACJI JEST ZEBRANIE ODPOWIEDNIEJ LICZBY WNIOSKÓW I OTRZYMANIE PRZEZ GMINĘ CIESZANÓW DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013.

 Dokumenty niezbędne stanowiące załączniki do zgłoszenia:

 1. Wniosek
 2. Załącznik 1 do wniosku - Oświadczenie
 3. Załącznik 2 do wniosku – Ankieta gospodarstwa domowego
  Poniżej dokumenty do pobrania:
  Dokumenty w postaci pliku *.rtf
  Dokumenty w postaci pliku *.docx
  Dokumenty w postaci pliku *.pdf

  Sprawę prowadzi: P. Andrzej Szymanowski oraz P. Jerzy Szajowski