Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

GPiMK. 6722.5.2015

    Cieszanów 18.05.2015r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Wola Nowosielska I”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwały
Nr XLII/54/2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Nowosielska I” zmieniony uchwałą Nr III/5/2015 z dnia
29 stycznia 2015 w sprawie zmiany przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Nowosielska I”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów w terminie do dnia 26 czerwca 2015r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.