Aby uruchomić generator wniosków kliknij w poniższy link:

GENERATOR WNIOSKÓW

Do pobrania zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Format DOC (Word)

Format PDF (Adobe Reader)

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH „4 Pory Roku na terenie Gminy Cieszanów”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie (zwanym dalej „Konkursem”), którego celem jest wykonanie propozycji opisu szlaku turystycznego prezentującego w sposób interesujący i nowatorski walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe Gminy Cieszanów, biorącej udział w projekcie „4 Pory Roku – transgraniczne trasy turystyczne” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020.
 2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37 – 611 Cieszanów, zwany dalej Organizatorem.
 3. Wszelkie informacje o Konkursie, w tym wyniki, publikowane będą na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów: cieszanow.pl, w zakładce „4 Pory Roku” oraz na profilu projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/Cieszanów-Cztery-Pory-Roku-100432264996113/
 4. UCZESTNICY KONKURSU

W Konkursie może brać udział każda osoba zamieszkująca na stałe na terenie Polski, która ukończyła 18 lat.

III. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Konkurs polega na przedstawieniuuproszczonego opisu szlaku turystycznego ukazującego walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe gminy Cieszanów.
 2. Szlak musi składać się z 5 punktów przystankowych, stanowiących miejsca warte odwiedzenia. Warunkiem jest ogólna dostępność turystyczna tych miejsc oraz możliwość ustawienia tablicy informacyjnej przy każdym z nich. Proponowane szlaki muszą przebiegać w obrębie Gminy Cieszanów i nie mogą wykraczać poza jej granice administracyjne.
 3. Nie należy wyznaczać tras łączących punkty. Wystarczy tylko propozycja 5 punktów przystankowych, które mogłyby tworzyć atrakcyjny szlak turystyczny oraz zwięzły opis, podkreślający ich walory.
 4. Opis szlaku w generatorze dostępnym na stronie www.cieszanow.pl powinien zawierać wyłącznie podstawowe informacje o nim i nie przekraczać 1000 znaków (bez spacji). Do opisu szlaku należy dołączyć również propozycję jego nazwy.
 5. Każda osoba biorąca udział w Konkursie może złożyć maksymalnie 4 propozycje tras turystycznych w Gminie Cieszanów (mile widziany projekt na każdą porę roku).

 

 1. NADSYŁANIE PROJEKTÓW
 2. Opisy propozycji szlaków należy składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów: www.cieszanow.pl w zakładce „Konkurs – 4 Pory Roku”

Termin nadsyłania projektów mija 12 czerwca 2020 r. o godz. 16.00. Propozycje projektów tras turystycznych złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

 1. Nadsyłane opisy szlaków powinny być opatrzone dodatkowymi informacjami według wzoru: imię i nazwisko uczestnika Konkursu (autora pracy), data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail, nazwa szlaku.
 2. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przekazuje ją w postaci skanu/zdjęcia wraz z propozycją/propozycjami tras turystycznych. Formularz jest do pobrania wraz z regulaminem Konkursu na stronie cieszanow.pl w zakładce „Konkurs – 4 Pory Roku”. Przekazanie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Propozycje projektów tras turystycznych bez załączonej zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą brane pod uwagę.
 3. ZASADY RYWALIZACJI, OCENA PROJEKTÓW I NAGRODY
 4. O wygranej w Konkursie decyduje ocena projektu dokonana przez Komisję Konkursową.
 5. Komisja Konkursowa składa się z ekspertów biorących udział w projekcie z dziedziny: turystyki, ekologii, promocji, filmu oraz koordynatora projektu.
 6. Ocena projektów nastąpi na podstawie następujących kryteriów:
 7. a) merytorycznego – zgodność opracowanego projektu z podaną tematyką,
 8. b) inwencji, oryginalności, pomysłowości, kreatywności przedstawionego tematu,
 9. c) atrakcyjności dla turystów.
 10. Na podstawie oceny projektów Komisja Konkursowa złożona z ekspertów wybierze czterech autorów najlepszych propozycji tras, które uzyskały najwyższą ocenę. Wszystkie 4 osoby otrzymają równorzędne nagrody, którymi będą: rower turystyczny, statuetka, udział w Mikserze Turystycznym na Ukrainie.
 11. Ewentualne wdrożenie wyróżnionych propozycji szlaków uzależnione będzie od uzgodnień z odpowiednimi organami.
 12. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 13. Komisja ekspercka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych korekt dotyczących punktów na trasie wybranych do realizacji szlaków.
 14. PRZEKAZYWANIE NAGRÓD
 15. Wyniki Konkursu oraz informacje o zwycięzcach zostaną podane do publicznej wiadomości do 60 dni od ostatecznego terminu nadsyłania projektów.
 16. Nagrody zostaną wręczone w terminie do 180 dni licząc od dnia upublicznienia listy zwycięzców.
 17. Laureat zobowiązuje się do podpisania protokołu przekazania i odbioru nagród.

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu i zasad obowiązujących w trakcie trwania Konkursu.
 3. Nadesłane projekty i zawarte w nich prace stają się własnością Organizatora. Autorzy zobowiązują się do udzielenia nieodpłatnego i nieodwołalnego upoważnienia do wykorzystania nadesłanej pracy na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności do celów promocyjnych, wydawniczych i innych, zgodnych z działalnością Organizatora. Autor zezwala na utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie określoną techniką, (w tym drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową), wprowadzanie do obrotu egzemplarza oryginalnego oraz dalszych egzemplarzy, publicznego wystawiania i udostępniania, w tym w szczególności zamieszczania na materiałach promocyjnych, wydawniczych, stronach internetowych, tworzonych i publikowanych przez Organizatora.
 4. W przypadku odstąpienia laureata od przyjęcia nagrody lub niespełnienia przez laureata nagrody warunków formalnych, zawartych w niniejszym regulaminie, następuje jego wykluczenie z grona laureatów. Nagrody w takim przypadku zostaną przyznane kolejnym Uczestnikom wg osiągniętych wyników.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 6. a) problemy w funkcjonowaniu operatorów i usług telekomunikacyjnych,
 7. b) jakąkolwiek szkodę materialną i niematerialną poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie oraz przyznania lub nie przyznania mu nagrody,
 8. c) udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
 9. d) nie doręczenie nagrody spowodowane nie przesłaniem, lub przesłaniem przez Opiekuna i/lub Uczestnika błędnych danych, niezbędnych do klasyfikacji końcowej.
 10. W przypadku wpłynięcia do siedziby Organizatora mniejszej niż wymagana ilości projektów, Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu i tym samym wydłużenia czasu Jego rozstrzygnięcia.
 11. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie.
 12. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego udział w Konkursie będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 13. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestników jest ograniczona do wysokości wartości nagród.
 14. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Organizatora, związane z organizacją i prawidłowym przebiegiem realizacji Konkursu.
 15. Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji.
 16. Prawa i obowiązki związane z Konkursem są nieprzenoszalne na inne osoby, dotyczy to również prawa do wydania nagrody.
 17. Wszelkie sprawy sporne, dotyczące Konkursu, które nie zostaną rozstrzygnięte w sposób polubowny, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 18. Regulamin Konkursu oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów: www.cieszanow.pl
 19. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie oraz przebiegu konkursu, spowodowanych sytuacją epidemiologiczną.