Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ul. Rynek 1

37-611 Cieszanów

 

    Cieszanów, 26.05.2015

GPiMK. 6720.1.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Na podstawie art. 11 pkt 2. ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199).

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwały
Nr IV/10/2015 z dnia 27 lutego 2015r. o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów w siedzibie Urzędu Miasta Cieszanowa, Rynek 1, 37-611 Cieszanów w terminie do dnia
10 lipca 2015r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.