Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ul. Rynek 1

37-611 Cieszanów

GPiMK. 6722.5.2015

    Cieszanów 26.05.2015r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Wola Nowosielska I”

Na podstawie art. art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199)
z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwały
Nr XLII/54/2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Nowosielska I” zmieniony uchwałą
Nr III/5/2015 z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie zmiany przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Nowosielska I”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów w terminie do dnia 10 lipca 2015r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.