Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), Uchwały Nr LIX/43/2014 z dnia 21 października 2014r. sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Cieszanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015. w związku z zakończeniem procedury konkursowej informuję, że w ramach ogłoszonego II otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2015r zostały złożone 2 oferty które otrzymały dofinansowanie.

Dofinansowanie otrzymały:

  1. Cieszanowskie Forum Gospodarcze na realizację zadania pn. „Dzień otwarty na Wiosce Kozackiej” – 3700 zł
  2. Gminne Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Cieszanowie na realizację zadania pn. „Wspólna Europa – Wspólne korzenie”. Poszukiwanie analogii w kulturze ludowej miast partnerskich gminy i miasta Cieszanów oraz promowanie i podtrzymywanie lokalnej tradycji” – 8 300 zł

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

Zdzisław Zadworny