Gmina Cieszanów otrzymała dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu – „Książki naszych marzeń”.

Dzięki staraniom Burmistrza Cieszanowa i na jego wniosek przyznano Gminie Cieszanów dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne, realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej

w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży –„Książki naszych marzeń” w łącznej wysokości 4770,00 zł z czego:

 - 2170,00 zł Szkoła Podstawowa im. Płk Bronisławy Wysłouchowej w Cieszanowie,

- 1300,00 zł Szkoła Podstawowa im. Marii Moralewicz w Dachnowie,

- 1300,00 zł Szkołą Podstawowa w Nowym Lublińcu.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 5962,50 zł, z czego wkład własny Gminy Cieszanów to 1192,50 zł.

 Program „Książki naszych marzeń” zakłada zakup książek, których tematyka będzie bliska współczesnym uczniom, książek, które mają zaciekawiać, rozwijać zainteresowania, zdolności, które są chętnie czytane. Wyboru dokonują rodzice i uczniowie.

W/w program jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Celem programu jest:

- doposażenie biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata,

- promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych,

- wzbogacanie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów – atrakcyjnych dla nich,

- urozmaicenie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych,

- rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej,

- rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

 Formy realizacji programu:

- podjęcie prze szkołę, która uzyskała wsparcie, współpracy z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi obejmującej: konsultowanie planowanych zakupów książek, wymianę informacji o imprezach promujących czytelnictwo;

- zorganizowanie co najmniej 2 wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów;

- uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;

- zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;

- dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.