INFORMACJA

w sprawie składania wniosków na 

Świadczenie Wychowawcze  (PROGRAM RODZINA 500+)

na podstawie ustawy z dnia 11-02-2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195)

 

  • Ø Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy (czyli 1 kwietnia 2016r.) i kończy dnia 30 września 2017r. Podstawą do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014 (z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu).
  • Ø Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł. Przy składaniu wniosku na drugie i kolejne dziecko nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Świadczenie będzie przysługiwało do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
  • Ø W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 1 lipca 2016r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest z wyrównaniem.
  • Ø W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego po dniu 1 lipca 2016r. prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.
  • Druki będą dostępne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie – wydział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pokój nr 4 od dnia 01 kwietnia 2016r.