Społeczeństwo na świecie, a więc również w Polsce, coraz bardziej się starzeje. To niezwykle niepokojący trend, albowiem stawia przed nami wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia aż na tak dużą skalę.

Zgodnie z  badaniami  wskaźnik dzietności w Polsce w 2016 r. wynosi jedynie 1,42 dziecka
 w przeliczeniu na kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat). Jest to jeden z najgorszych wyników na tle państw Unii Europejskiej. Analiza sytuacji w gminie Cieszanów również nie napawa optymizmem.  Już od dłuższego czasu Urząd Stanu Cywilnego przedstawia dane świadczące o tym, iż stale wzrasta liczba osób w wieku powyżej 60 lat, z 1327 w roku 2009 do 1479  w roku bieżącym.  Fakt ten skłania do podejmowania działań  mających zapewnić tym osobom nie tylko odpowiednie zaplecze medyczne, ale także miejsce, gdzie w „jesieni życia” będą mogli spokojnie spędzić czas.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa władze gminy postanowiły zaadaptować istniejący budynek Synagogi na Dom Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie. Projekt skierowany jest do osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Ma to pomóc w  przeciwdziałaniu różnorodnym formom wykluczenia społecznego.

 Społeczeństwo na świecie, a więc również w Polsce, coraz bardziej się starzeje. To niezwykle niepokojący trend, albowiem stawia przed nami wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia aż na tak dużą skalę.

Zgodnie z  badaniami  wskaźnik dzietności w Polsce w 2016 r. wynosi jedynie 1,42 dziecka
 w przeliczeniu na kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat). Jest to jeden z najgorszych wyników na tle państw Unii Europejskiej. Analiza sytuacji w gminie Cieszanów również nie napawa optymizmem.  Już od dłuższego czasu Urząd Stanu Cywilnego przedstawia dane świadczące o tym, iż stale wzrasta liczba osób w wieku powyżej 60 lat, z 1327 w roku 2009 do 1479  w roku bieżącym.  Fakt ten skłania do podejmowania działań  mających zapewnić tym osobom nie tylko odpowiednie zaplecze medyczne, ale także miejsce, gdzie w „jesieni życia” będą mogli spokojnie spędzić czas.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa władze gminy postanowiły zaadaptować istniejący budynek Synagogi na Dom Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie. Projekt skierowany jest do osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Ma to pomóc w  przeciwdziałaniu różnorodnym formom wykluczenia społecznego.

Całkowity koszt  inwestycji wyniesie 933206,11 zł. Większość tej kwoty - 792048,76 zł,  zostanie pokryta z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uzyskanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Z budżetu gminy przeznaczone zostaną środki w wysokości 141157,35zł. Projekt przewiduje całą serię robót budowlanych i instalacyjnych oraz zakup wyposażenia.
W wyremontowanym budynku powstaną pomieszczenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych i integracyjnych, zaplecze kuchenne, pralnia i pomieszczenia towarzyszące. Do chwili obecnej wykonane zostały wszystkie roboty zewnętrzne.

O przyznaniu pomocy w Domu Dziennego Pobytu Seniorów w Cieszanowie decydować będą przede wszystkim wiek, choroba lub niepełnosprawność. Z placówki korzystać będą podopieczni ośrodka  pomocy społecznej, osoby nieaktywne zawodowo, zamieszkujące teren Miasta i Gminy Cieszanów. Uczestnikami nie mogą być osoby całkowicie niesamodzielne,
a jedynie te, które potrzebują częściowej pomocy i wsparcia. Rodzaj i sposób świadczenia usług  w placówce uwzględniać będzie stan zdrowia, sprawność fizyczna i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika.

W zakresie usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych placówka zapewniać będzie przede wszystkim możliwość spędzenia czasu w odpowiednich warunkach lokalowych, jeden ciepły posiłek oraz dowóz uczestników do placówki. W ośrodku będą mogli skorzystać z różnych forma terapii zajęciowej prowadzonej przez wykwalifikowanych pracowników.

Źródłem finansowania wydatków związanych z utrzymaniem DDPS będą środki z budżetu gminy. Zaledwie niewielka cześć wydatków pokrywana będzie przez osoby korzystające
z placówki . Chodzi tu o częściowe finansowanie wyżywienia oraz koszty dowożenia do i z zajęć w obiekcie itd. Opłaty za wyżywienie skalkulowano jako 1/20 wysokości minimalnej emerytury i renty. Pozostałą część sfinansuje placówka opieki i gmina.

Zakłada się, iż  pierwszej fazie funkcjonowania obiektu znajdzie się tu miejsce dla 15 pensjonariuszy. Przystosowanie budynku do przyjęcia pierwszych podopiecznych planowane jest na koniec kwietnia 2017 roku.