Stawki podatków  corocznie ulegają zmianom. Wpływ na to mają ceny towarów i usług konsumpcyjnych określane w pierwszym półroczu danego roku, w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 opublikowanym w Monitorze Polskim z 19 lipca 2016 roku poz. 680, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 r. wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9 %).

Biorąc pod uwagę powyższe dane przygotowano i przedstawiono do projektu uchwały zestawienie wysokości nowych opłat. Uchwała dotycząca  wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. została przegłosowana 14 listopada b.r.

 

 Podatek rolny

Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, cena ta wynosi 52,44 za 1 dt. Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wyniesie w konsekwencji 131,10 zł za 1 ha gruntu rolnego (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta). W skali roku stawka spadnie zatem o nieco ponad 3 zł.

Rok wcześniej średnia cena skupu była nieznacznie wyższa (53,75 zł za 1 dt). W efekcie podatnicy podatku rolnego mogą liczyć w 2017 r. na nieznaczny spadek wysokości tej kwoty,  która jest ściśle uzależniona od średniej ceny skupu żyta.

Proporcjonalny spadek dotyczyć będzie również stawki dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych, czyli mających powierzchnię poniżej 1 ha. Stawka (równowartość 5 dt żyta) zmniejszy się z 268,75 do 262,2 zł za 1 ha fizyczny.

Zgodnie z obowiązującym prawem opodatkowaniu podatkiem rolnym nie podlegają natomiast w ogóle użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione, które są ustanawiane na użytkach rolnych.

Wpływy z podatków są jednym z głównych źródeł dochodu gminy.  Przedstawione powyżej podatki wchodzą w skład planu budżetowego gminy, jednak nie są jego największa częścią. Wysokość podatków jest zmienna i ustalana jest w naszym przypadku Uchwałą Rady Miejskiej.

W 2015 roku budżet Gminy przewidywał plan dochodów w wysokości 27 189 394 zł.

Z wyżej wymienionych podatków wpłynęło 4 464 958 zł, co stanowiło 16,4% wysokości planowanych dochodów. Do budżetu gminy wpłynęła następująca ilość środków:

- z podatku rolnego – 1 258 970 zł, co stanowiło 4,6 % dochodów,

- z  podatku od nieruchomości – 2 888 175 zł, co stanowiło 10,6 % dochodów,

- z podatku leśnego – 213 162 zł, co stanowiło 0,8 % dochodów,

- z podatku od środków transportowych – 104 651 zł, co stanowiło 0,4 % dochodów.

W roku 2016 plan dochodów gminy na dzień 30 listopada wynosił 33 510 908 zł. Wpływy z podatków oszacowane zostały w wysokości 4 568 375 zł, co stanowi 13,6 % ogólnego planu dochodów gminy. Zaplanowano wpływy w następującej wysokości:

- z podatku rolnego – 1 276 808 zł co stanowi 3,8 % dochodu ogółem,

- z  podatku od nieruchomości – 2 963 311 zł, co stanowi 8,8 % dochodu ogółem,

- z podatku leśnego – 223 633 zł, co stanowi 0,7 % dochodu ogółem,

- podatku od środków transportowych – 104 623 zł, co stanowi 0,3 % dochodu ogółem.

Powyższe zestawienie za rok bieżący jest oparte o dane z dnia 30.11.2016 roku. Na końcowy stan rozliczeń  ma również wpływ ściągalność podatków od mieszkańców. Jeśli chodzi o plan budżetu,  nie jest on do końca stabilny. Weryfikują go różne czynniki, które określają jego wysokość, na przykład dotacje przyznane na zadania zlecone na realizacje inwestycji itp.

Z danych  Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów wynika, że plan dochodów gminy realizowany jest w 90% - 95%.

Zwiększony plan dochodu gminy z tytułu podatków od nieruchomości w 2017 roku jest głównie skutkiem przeprowadzonej modernizacji działek w miejscowościach Stary Lubliniec, Nowy Lubliniec, Kowalówka, Gorajec i Dachnów.

Dochody gminy Cieszanów na 2017 roku planuje się w wysokości 37 759 180 zł. Z tytułu podatków do budżetu planowany jest wpływ w wysokości 4 740 145 zł, co stanowi 12,6 % budżetu.

Plan dochodów podatkowych to:

- podatek rolny – 1 269 745 zł, co stanowi 3,4 % dochodów,

- podatek od nieruchomości  - 3 142 400 zł, co stanowi 8,3 % dochodów,

- podatek leśny – 223 000 zł, co stanowi 0,6 % dochodów,

- podatek od środków transportowych – 105 000, co stanowi 0,3 % dochodów.

Dysponowanie środkami, które wpływają od podatników wiąże się z wysoką odpowiedzialnością. Z jednej strony trzeba brać pod uwagę wysokie wymagania narzucane przez   prawo, z drugiej zaś dbać o interesy mieszkańców, które są dla władz gminy najważniejsze. Wprowadzane reformy niejednokrotnie stwarzają dodatkowe koszty, które gmina musi ponosić z własnych środków. Wpływy z podatków są wprawdzie niewielkie, ale  stanowią wkład każdego mieszkańca do budżetu, z którego finansowane są nie tylko inwestycje, ale wspierane również szkoły oraz pomoc społeczna.