„Najładniejszy ogródek przydomowy z posesją, ogródek działkowy, bezpieczne gospodarstwo na terenie miasta i gminy Cieszanów”

  1. Celem konkursu jest podniesienie estetyki i bezpieczeństwa oraz aktywizacja mieszkańców miasta i gminy Cieszanów do działań na rzecz poprawy funkcjonalności, warunków higieniczno – sanitarnych swojego najbliższego otoczenia.
  2. Organizatorami konkursu są: Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, PT KRUS w Lubaczowie.
  3. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy miasta i gminy Cieszanów. Zainteresowani sami deklarują chęć wzięcia udziału w konkursie wypełniając kartę zgłoszenia, co należy uczynić do 14 czerwca 2017 r. w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, tel. 16 631 10 95.
  4. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:

I kategoria – najładniejszy ogródek przydomowy z posesją

II kategoria – ogródek działkowy

III kategoria – bezpieczne gospodarstwo

Podczas trwania konkursu przeprowadzona zostanie lustracja (oględziny) udokumentowana protokołem.

O terminie oględzin uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez komisję konkursową z trzydniowym wyprzedzeniem, z uwagi na konieczność ich obecności w trakcie lustracji.

Podczas lustracji w poszczególnych kategoriach będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- Estetyka zagospodarowania ogrodu (ogólne wrażenie)

- Estetyka ogrodzenia/ balustrady

- Estetyka przed posesją, poza ogrodzeniem (jedynie kat. I)

- Pracochłonność

- Utrzymanie zieleni, trawników, krzewów i drzew (kat. I, II)

- Różnorodność, w tym:

Roślinne kompozycje

- Rabaty, klomby, skalniaki (kat. I, II)

- Miejsce rekreacji i wypoczynku

- Ciekawostki i kompozycje roślinne

- Pomysłowość, oryginalność, harmonię z otoczeniem

- Dbałość o ład i porządek

- Bezpieczeństwo na terenie posesji (jedynie kategoria I)

- Dbałość o stan środowiska przyrodniczego

- Czy ogród zakładała firma specjalistyczna? (jedynie kat. I)

- Czy pielęgnuje ogród właściciel?

- Ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy (kat. III)

- Stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych (kat. III)

- Wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami (kat. III)

- Stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie (kat. III)

- Warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich (kat. III)

- Stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej (kat. III)

- Rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

  1. Oględziny przeprowadzi komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza MiG Cieszanów (w skład komisji wchodzi przedstawiciel KRUS).
  2. Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez Burmistrza MiG Cieszanów, PT KRUS w Lubaczowie oraz prywatnych przedsiębiorców.
    1. Ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród dokona Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podczas Gminnego Święta Plonów, które odbędzie się w miesiącu wrześniu 2017 r. w Żukowie.

KARTA ZGŁOSZENIOWA