Zakup i montaż wysokociśnieniowego aparatu wodno-pianowego do samochodu pożarniczego Gaz dla jednostki OSP w Nowym Siole

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Siole

Nowe Sioło 85

37-611 Cieszanów

NIP: 793-14-73-477

E mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto,
o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  

Zakup i montaż wysokociśnieniowego aparatu wodno-pianowego do samochodu pożarniczego Gaz dla jednostki OSP w Nowym Siole.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 20 październik 2021 r.

 

 

 1. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty

 

Cena – 100%

 • Oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez Wykonawców,
 • Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
 • Ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

         cena brutto badanej oferty

 

Wartość punktowa oferty =                                                                              x 100%

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 60 miesięcy.

 

 1. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert

 

Wypełnioną i podpisaną przez Wykonawcę  ofertę należy złożyć do dnia: 10.08.2021 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Ofertę powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz opisana w sposób następujący:

                         Wysokociśnieniowy  aparatu wodno-pianowy.

 

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty na pocztę e-mail -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Przesłanki odrzucenia oferty

 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 2. Oferta zostanie złożona po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym,
 3. Oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 4. Złożona oferta będzie w języku innym niż polski.

 

 

 1. Wybór oferty

 

 1. Zamawiający wybranego Wykonawcę terminie 7 dni poinformuje o wyborze oferty.
 2. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.
 3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

 

 

 

 

OSP_Oferta

Tytuł Wersja Opis Rozmiar Odsłon Pobierz
SKM_C224e21101812330 585.89 kb 107 Pobierz
Otwórz