Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 oraz 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),  Gmina zapewnienia :

 1. Bezpłatny transport do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego:
 • niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim,
 • niepełnosprawnym dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym),
 1. Bezpłatny transport do najbliższej szkoły podstawowej uczniom:
 • niepełnosprawnym, których kształcenie wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 • uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia.
 1. Bezpłatny transport do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 • rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 • rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Obowiązki wskazane powyżej gmina realizuje poprzez:

 • zorganizowanie zbiorowego bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci
  i uczniów do przedszkola, szkoły lub ośrodka,
 • zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci własnym pojazdem,
 • zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci środkami komunikacji publicznej.

Uprzejmie proszę rodziców/ prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Cieszanów, którzy zamierzają zwrócić się o ww. pomoc do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów o złożenie stosownej dokumentacji w sprawie:

Aby otrzymać pomoc dla dziecka w formie dowozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2021/2022 należy złożyć wniosek wraz
z kompletem załączników osobiście, wysłać pocztą tradycyjną do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, lub przesłać na skrzynkę ePUAP /umigcieszanow/skrytka .

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • aktualne zaświadczenie o przyjęciu do szkoły/przedszkola/ośrodka lub oświadczenie kontynuacji nauki w szkole/przedszkolu/ośrodku,
 • podpisaną klauzulę RODO.

Informacje w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych udzielane są w Urzędzie Miasta
i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, pokój Nr 12 lub pod numerem telefonu 16 631 10 76 wew. 28.