Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

informuje, że

od 2 do 31 sierpnia 2021 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zwrot będzie przysługiwał do wysokości limitu rocznego, który wynosi obecnie :

– 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

– 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej urzędu www.cieszanow.pl w zakładce PLIKI lub w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Jeśli producent rolny ubiega się o zwrot wraz z dodatkowym limitem przyznawanym na bydło należy przedłożyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego  w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument jednorazowo w danym roku.

Wnioski można pobrać poniżej, a następnie, wraz z fakturami, należy składać w pokoju nr 20.   Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Pieniądze wypłacane będą do 31 październiku 2021 r. (po otrzymaniu dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego) przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.