W związku z możliwością uzupełnienia listy uczestników projektu „Rozwój OZE na terenie Gminy Cieszanów” dofinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020, Oś. priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój O Z E

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

OGŁASZA  NABÓR  UZUPEŁNIAJĄCY  DEKLARACJI:

na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła.

Deklaracje wraz z ankietami przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1,  pok. 17 w godzinach pracy Urzędu do dnia 20.04.2021r.

Niezbędne dokumenty /regulamin uczestnictwa, deklaracja, umowa, ankiety/  dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów pok. 17 oraz stanowią załącznik do ogłoszenia.

Nabór wniosków od mieszkańców miasta i gminy Cieszanów prowadzony będzie w terminie od 1 kwietnia do 20 kwietnia 2021 r., a po upływie tego terminu deklaracje wpisane zostaną  na kolejną listę rezerwową.   

 

 

Załączniki: