Stypendium socjalne przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Cieszanów, przyznawane jest na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Miejską w Cieszanowie na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych w oparciu o złożone wnioski, pod warunkiem przekazania odpowiednich środków z budżetu państwa.

Wnioskodawcą mogą być rodzice ucznia lub też jedno z nich oraz pełnoletni uczeń.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września br.

W przypadku szkół , w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym , powszednim dniu lutego termin składania wniosków upływa 15 lutego.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych termin składania wniosków upływa  15 października.

Stypendium przysługuje uczniom:

 1. szkół podstawowych
 2. szkół ponadpodstawowych
 3. słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
 4. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki

Dochód liczony jest za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku nie może przekraczać :

- dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł

- dla osoby w rodzinie – 528 zł

Do dochodu wlicza się:

 1. dochód z zakładu pracy netto ( zaświadczenie lub oświadczenie dołącza się do wniosku)
 2. dochód z renty / emerytury ( odcinek lub kserokopia potwierdzona autentycznością oryginału dołącza się do wniosku lub oświadczenie o wysokości)
 3. dochód z gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż 1 ha przeliczeniowy (zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa dołącza się do wniosku)

przykład obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego

1,45 ha przeliczeniowego x 308 zł = 446,60 zł – miesięczny dochód rodziny z gospodarstwa rolnego.

 1. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych
 2. dochód z pobieranego dodatku mieszkaniowego ( zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości )
 3. dochód z pobieranego zasiłku rodzinnego ( zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu)
 4. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu bądź nie korzystaniu ze świadczeń pieniężnych albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 5. dochód z pobieranych alimentów (do wniosku dołącza się potwierdzony przekaz pocztowy lub wyciąg bankowy z pobieranych alimentów lub oświadczenie)
 6. do wniosku dołącza się zaświadczenie lub oświadczenie o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole ponadpodstawowej.

PRZYJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE WYPEŁNIONE WNIOSKI Z OBLICZONYM DOCHODEM I Z KOMPLETNYMI ZAŁĄCZNIKAMI.