Cieszanów, 11.03.2020 r.

GPiMK. 6722.2.2019

 
O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie

 - ulica Sportowa”

 
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.293),
z a w i a d a m i a m
o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwały Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej
w Cieszanowie z dnia 27 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Dachnowie - ulica Sportowa”.
            Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów
w terminie do dnia 17kwietnia 2020 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny