GPiMK. 6722.1.2018                                                                    Cieszanów, dnia 07.01.2020 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów
z dnia 07.01.2020 r.

 

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZAGROBLA I”

           

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr LVIII/79/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZAGROBLA I”.

 

z a w i a d a m i a m,

 

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZAGROBLA I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 17.01.2020 r. do 18.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, sala nr 3 w dniu 24.01.2020r., godz. 930- 1030.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do w/w planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2020r.

Jednocześnie, informuję, że zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegopodlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu planu miejscowego stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 20.03.2020 r.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny