BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 12.11.2019 r.

 

GPiMK. 6722.1.2019

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1-5 i art. 54 ust. 3 w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwały Nr XIV/114/2019 z dnia 27 września 2019 roku  ZMIENIAJĄCEJ Uchwałę Nr IV/42/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, składać uwagi i wnioski do przedmiotowych opracowań w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:

- Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów,

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku.

Przedmiotowe uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

                                                                                                                                              mgr Zdzisław Zadworny