BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

 

    Cieszanów, dnia 12.11.2019 r.

GPiMK. 6722.1.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE”

 

---------------W ROZSZERZONYM ZAKRESIE----------------

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miejską w Cieszanowie Uchwały Nr XIV/114/2019 z dnia 27 września 2019 roku  ZMIENIAJĄCEJ Uchwałę Nr IV/42/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „POSZERZENIE CMENTARZA W NOWYM SIOLE”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Cieszanów Rynek 1, 37-611 Cieszanów w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Cieszanów

 

mgr Zdzisław Zadworny