BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

        Cieszanów, dnia 23.08.2019 r.

GPiMK. 6722.1.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„ZAGROBLA I”

           

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr LVIII/79/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZAGROBLA I”

 

z a w i a d a m i a m,

 

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZAGROBLA I”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie wyłożony do publicznego wglądu
w dniach od 09.09.2019 r. do 11.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, sala nr 3 w dniu 27.09.2019 r. godz. 9 30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do w/w planu należy składać
na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2019 r.

Jednocześnie, informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko do projektu planu miejscowego stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2019 r.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy
oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu
przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

 

 

   Burmistrz

     Miasta i Gminy Cieszanów

 

    mgr Zdzisław Zadworny