ZARZĄDZENIE NR 87/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 07-08-2018 r.

 

w sprawie: ogłoszenia  drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2018 r.
 

 

 

            Na podstawie Uchwały Nr XLVII/136/2017 z dnia 30 listopada 2017r. sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018.

 • Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

zarządza, co następuje:

 

 • 1
 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta
  i gminy Cieszanów w 2018 r.
 2. Zadania realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego zgodnie z ustawą o Zdrowiu Publicznym

.

 1. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w  Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie.
 3. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1

 

 • 2

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji konkursowej powołanej do wyboru najkorzystniejszej oferty oraz Referatowi Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy 
w Cieszanowie. Skład komisji konkursowej zostanie określony odrębnym zarządzeniem.

 

 • 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań dotowanych z budżetu miasta  i gminy Cieszanów w 2018 r.

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

 

 • Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację  zadań
dotowanych z budżetu miasta i gminy Cieszanów w 2018 r.

 

 

 1. Zakres zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

 Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 14 700,00zł, w tym:

 1. a) programy dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym programy propagowania  zdrowego stylu życia, obejmujące zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,                       a także edukacyjno-integracyjne
 2. b) programy profilaktyczno-wychowawczo-integracyjne z zakresu przeciwdziałania

        marginalizacji społecznej realizowane podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

 1. c) wypoczynek letni dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w tym półkolonie, obozy, rajdy, warsztaty
 2. d) organizacja czasu wolnego w okresie ferii zimowych

 

 

 

Termin realizacji zadań – pomiędzy 01-09-2018 r. a 31.10.2018 r.

 

 

 1. Zasady przyznania dotacji.
  1. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 • Terminy i sposób składania ofert
 1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr1 do niniejszego Zarządzenia , w   terminie  do dnia 31-08-2018 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów.
 1. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania.
  Na kopercie musi być zamieszczony adres zwrotny oferenta.
 3. Wymagane załączniki należy dołączyć w postaci kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.
 1. Termin rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone dnia  04-09-2018r., po otwarciu ofert, które nastąpi w tym dniu o godz. 1000

 

 

 

 

 

 

 

 1. Koszty

Na wkład własny oferenta składają się

 1. środki finansowe (środki własne, środki z innych źródeł, świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego)
 2. niefinansowy za środki niefinansowe uważa się środki własne o charakterze osobowym, rozumie się przez to nieodpłatną, dobrowolną pracę przy realizacji zadania publicznego które jest przedmiotem wniosku.
 3. Wolontariat w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nieodpłatna dobrowolna praca. Wartość jednej godziny pracy wolontariusza ustala się do kwoty 20zł
 4. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów zadania, a wkład własny musi stanowić, co najmniej 10 % kosztów

VI wymagane załączniki

 1. Oświadczenie oferenta o posiadaniu r-k bankowego z podaniem numeru

VII.   Tryb wyboru oferty:

 1. Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.
 2. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
 1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
 1. merytoryczna wartość projektu
 2. efektywność – ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu
 3. budżet projektu – udział środków własnych, środków finansowych, kadrowych, ze źródeł innych niż budżet gminy
 4. ocena możliwości realizacji zadania zgodnie ze standardami właściwymi dla rodzaju zadania
 5. współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu
 6. dotychczasowa współpraca z gminą, w tym analiza wykonania zadań zleconych organizacjom w okresie poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości
  i rzeczowości wykonania oraz prawidłowości rozliczenia otrzymanych środków
 7. dotychczasowe dokonania organizacji.
 1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Wyniki konkursu będą ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w terminie do dnia 14-09-2018r. Wnioskodawca otrzymuje pisemna informację o statusie jego oferty.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
 4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 5. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy w nieprzekraczalnym terminie
  14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 6. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 7. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów jest ostateczna.

 

 

 

VIII. Finansowanie zadania publicznego

Wysokość świadczenia pieniężnego pobranego od pojedynczego odbiorcy zadania publicznego nie może się zwiększyć o więcej niż 50% w stosunku do wysokości świadczenia pieniężnego w planowanej ofercie

IX dokonanie przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków

Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenia tego wydatku o więcej niż 25 %

 1. Informacja o kwocie przekazanej organizacjom pozarządowym z budżetu miasta i gminy Cieszanów na realizację zadań tego samego rodzaju:
 • w 2017 r.: 48 514,86 zł

 

 

 

                                                                                                          Załącznik nr 1

                                                                                           do Zarządzenia nr ……../2018 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

 

WZÓR

 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /  

OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,

                                                                                                                                                                                                                            

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „*”, np., „Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Krajowym Rejestrem Sądowym*/właściwą ewidencją*”.

 

 

 1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

 

1. Organ administracji publicznej,

    do którego jest adresowana oferta

 

2. Rodzaj zadania publicznego[1])

 

3. Tytuł zadania publicznego

 

4. Termin realizacji zadania publicznego

Data rozpoczęcia

 

Data

zakończenia

 

 

 1. Dane oferenta(-tów)

 

1. Nazwa oferenta(-tów), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby lub adres do korespondencji

 

 

 

 

 

 

 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane osób upoważnionych do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu)

 

 

 

 

 

 

 

3. Nazwa, adres i dane kontaktowe jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie publiczne, o którym mowa
w ofercie
(należy wypełnić, jeżeli zadanie ma być realizowane przez oddział terenowy, placówkę lub inną jednostkę organizacyjną oferenta)

 

 

 

 

4. Przedmiot działalności pożytku publicznego:

1)       działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

 

 

 

2)       działalność odpłatna pożytku publicznego:

 

 

 

 

III. Informacja o sposobie reprezentacji oferenta(-tów) wobec organu administracji publicznej,
w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania
oferenta(-tów) wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej[2])

 

 

 

 

 

 1. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz kalkulacja przewidywanych kosztów zadania publicznego

 

 1. Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji

 

 

 

 

 

 

 

 2. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania

 

 

 

 

 

 3. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania[3])

 

 

 

 

 

 

 

 4. Zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Informacje o zakładanych rezultatach realizacji zadania publicznego

Zakładane rezultaty zadania publicznego

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

(należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego oraz produkty – o ile były wymagane, czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia jego celu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Wybór realizatorów projektów

 1) Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów[4]), w tym jego warunki i kryteria:

 

 

 

 

 

 

 

 2) Zasady, sposób monitorowania i oceny projektów zlecanych do realizacji realizatorom projektów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego (opis musi być spójny z harmonogramem; ponadto opis powinien zawierać liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego, np. liczbę świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczbę odbiorców; należy uwzględnić także działanie polegające na przekazaniu środków realizatorom projektów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Harmonogram na rok ……………….

(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w przypadku oferty wspólnej obok nazwy działania należy podać nazwę oferenta realizującego dane działanie; należy uwzględnić także działanie polegające na przekazaniu środków realizatorom projektów;
w przypadku większej liczby działań istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy; w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik nr 2.1 do oferty dla każdego roku odrębnie)

Lp.

Nazwa działania (w przypadku oferty wspólnej przy nazwie działania należy wskazać oferenta odpowiedzialnego za realizację działania)

Planowany termin realizacji

Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy[5])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

9. Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok ……………….

(w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy; w przypadku zadania realizowanego w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy należy dołączyć załącznik
nr 2.2 do oferty dla każdego roku odrębnie)

Kategoria

kosztu

 

 Rodzaj kosztów

 (należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń)

 

Liczba jednostek

 

Koszt

jednostkowy

(w zł)

 

Rodzaj miary

Koszt

całkowity

(w zł)

 

z wnioskowanej

dotacji

(w zł)

 

z innych środków finansowych[6])

(w zł)

 z wkładu osobowego[7])

 (w zł)

wkładu rzeczowego[8]), [9])

 (w zł)

Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-łań) zgodnie
z harmonogra-mem

I

Koszty merytoryczne[10])

 

 

 

Nr

poz.

 

 

Koszty po stronie:

 

………………………………………. :

(nazwa oferenta)

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

II

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne[11])

 

Nr

poz.

Koszty po stronie:

 

………………………………………. : 

(nazwa oferenta)

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

Planowane koszty poszczególnych oferentów ogółem[12]):

…………………….…………………………… :

(nazwa oferenta 1)

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

…………………….…………………………… :

(nazwa oferenta 2)

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem:

 

 

 

 

 

 

                         

 


10. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

 

Lp.

Nazwa źródła

Wartość

1

Wnioskowana kwota dotacji

 

2

 

Inne środki finansowe ogółem[13]):

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1 – 2.3)

 

2.1

Środki finansowe własne13)

2.2

Środki finansowe z innych źródeł publicznych13), [14])

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) lub przekaże(-żą) środki finansowe): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

2.3

Pozostałe13)

 

3

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

3.1

Wkład osobowy

3.2

Wkład rzeczowy[15])

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego[16])

%

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji[17])

%

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji[18])

%

         

 

 

 

 

 

 

11. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (należy opisać  kwalifikacje osób oraz ich sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń świadczących pracę społecznie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Wycena wkładu osobowego przewidzianego do zaangażowania przy realizacji zadania publicznego (należy opisać sposób wyceny wkładu osobowego7), który zostanie zaangażowany przy realizacji zadania, wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie jest szacowana jego wartość)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego (należy szczegółowo opisać zasady oraz sposób wykorzystania wkładu rzeczowego9) w realizację poszczególnych działań oraz, o ile kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu rzeczowego, opisać sposób jego wyceny wraz z podaniem cen rynkowych, na których podstawie jest szacowana jego wartość)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14. Analiza wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania publicznego

Nazwa działania

Opis ryzyka

Sposób minimalizacji ryzyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów  oraz oświadczeń zawartych na końcu oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Informacje o wcześniejszej działalności oferenta(-tów) w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, w tym informacje obejmujące dotychczasowe doświadczenia oferenta(-tów) w realizacji podobnych zadań publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam(y)[19]), że:

1)   proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);

2)   pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego*;

3)   oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4)  oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5)   dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / właściwą ewidencją*;

6)   wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;

7) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób

upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu oferenta)

                                                                                                                                                   Data ........................................................

Załączniki:

2.1. Harmonogram realizacji zadania publicznego*.

2.2. Kalkulacja przewidywanych kosztów*.

2.3. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.

2.4. W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta; nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej. Odpis musi być zgodny
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

2.5. W przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia umowy lub statutu spółki.

 

 

 

 

Załączniki do oferty realizacji zadania publicznego

 

Załącznik nr 2.1

 

WZÓR

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK BUDŻETOWY

 

 

 

 Harmonogram na rok ……………….

(należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań; w przypadku oferty wspólnej obok nazwy działania należy podać nazwę oferenta realizującego dane działanie; należy uwzględnić także działanie polegające na przekazaniu środków realizatorom projektów;
w przypadku większej liczby działań istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Nazwa działania (w przypadku oferty wspólnej przy nazwie działania należy wskazać oferenta odpowiedzialnego za realizację działania)

Planowany termin realizacji

Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik nr 2.2

WZÓR

 

PRZEWIDYWANA KALKULACJA KOSZTÓW

 

Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok ……………….

(w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy)

Kategoria

kosztu

 

 Rodzaj kosztów

 (należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń)

 

Liczba jednostek

 

Koszt

jednostkowy

(w zł)

 

Rodzaj miary

Koszt

całkowity

(w zł)

 

z wnioskowanej

dotacji

(w zł)

 

z innych środków finansowych[20])

(w zł)

 z wkładu osobowego[21])

 (w zł)

wkładu rzeczowego[22]), [23])

 (w zł)

Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-łań) zgodnie
z harmonogra-mem

I

Koszty merytoryczne[24])

 

 

 

Nr

poz.

 

 

Koszty po stronie:

 

………………………………………. :

(nazwa oferenta)

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

II

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne[25])

 

Nr

poz.

Koszty po stronie:

 

………………………………………. : 

(nazwa oferenta)

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

Planowane koszty poszczególnych oferentów ogółem[26]):

…………………….…………………………… :

(nazwa oferenta 1)

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

…………………….…………………………… :

(nazwa oferenta 2)

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem:

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieszanów, dnia 07-08-2018 r.

[1]) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z otwartym konkursem ofert ogłoszonym przez organ. Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

[2]) Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa.

[3]) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

[4]) Realizatorem projektu jest organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym oferent (tj. operator projektu) zleca wykonanie projektu.

[5]) Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[6])  Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje). Nie obejmuje środków pochodzących zarówno ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, jak
i realizatorów projektów.

[7])   Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego.

[8])   Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe.

[9])  Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego.

[10]) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie.
W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.

[11]) Należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą finansową i prawną projektu. W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie. W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.

[12]) Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczy oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.

[13]) Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

[14]) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki
z funduszy strukturalnych.

[15]) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy kalkulacja przewidywanych kosztów obejmowała wycenę wkładu rzeczowego.

[16]) Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

[17]) Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

[18]) Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

[19]Katalog oświadczeń jest otwarty.

[20]) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje). Nie obejmuje środków pochodzących zarówno ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, jak i realizatorów projektów.

[21]) Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadania publicznego.

[22]) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazał podanie tych informacji jako obowiązkowe.

[23]) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji zadania publicznego.

[24]) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie.
W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.

[25]) Należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą finansową i prawną projektu.
W przypadku oferty wspólnej powyższe koszty należy wpisać dla każdego oferenta oddzielnie. W przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.

[26]) Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczy oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.