Burmistrz

Miasta  i Gminy

     Cieszanów

Ogłoszenie o I ustnym ograniczonym przetargu na sprzedaż  nieruchomości położonej w miejscowości Dachnów

Na postawie art. 38 - 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020.65 t.j. 2020.01.15) oraz § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

ogłasza I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Cieszanów, położonej w miejscowości Dachnów.
Dla działki w Sądzie Rejonowym w Lubaczowie prowadzona jest Księga Wieczysta PR1L/00008850/5.Prawo własności Gminie Cieszanów przysługuje na podstawie decyzji Wojewody Przemyskiego  znak: G.VI-7250-205-9/91 z dnia 15-05-1992 r.

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Nr działki ewidency-

jnej

Powierzchnia
w ha

Opis nieruchomości

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów

Cena wywoławcza nieruchomości

Data i godzina przetargu

Kwota wadium w zł /płatna do dnia

0,0622 ha

Nieruchomość gruntowaniezabudowana.

Tereny oznaczone symbolem:R- w treści studium tereny rolnicze

2 652,00 zł

06-03-2020 r

265,00/

 03-03-2020

Przetarg odbędzie się w dniu 6 marca 2020 r. (piątek) w pok. nr 16 Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, przy ul. Rynek 1 w Cieszanowie.

Uzasadnienie formy przetargu:

W związku z faktem, iż kształt działki nie pozwala na jej samodzielne zagospodarowanie przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich tj. 1062 oraz 1063 położonych w obrębie Dachnów, które to działki bezpośrednio przylegają do działki będącej przedmiotem przetargu.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Właściciele nieruchomości wymienionych powyżej zamierzający uczestniczyć w przetargu powinni zgłosić pisemnie uczestnictwo w przetargu do dnia 02-03-2020 r. do godz. 15. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

W przetargu na sprzedaż nieruchomości 2806/2 obręb Dachnów mogą brać udział właściciele działek przyległych oznaczonych nr 1062, 1063 którzy wpłacą wadium zgodniez ogłoszeniem (za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto organizatora przetargu)  tj. na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów nr BS o/Cieszanów nr 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 lub w kasie tut. Urzędu do dnia 03-03-2020 r.

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Cieszanów do jej sprzedaży maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U.z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są przedłożyć Komisji przetargowej następujące dokumenty:

-              pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

-              dokument potwierdzający tożsamość

-              osoby prowadzące działalność gospodarczą – odpis z ewidencji gospodarczej

-              osoby prawne – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

-              w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał) z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

-              w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu  w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

-              w przypadku pełnomocników osób fizycznych innych niż wyżej wymienione, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego

Osobie, która przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od przeprowadzenia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne oraz sądowe.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń  miasta Cieszanowa do dnia 02-09-2019 r. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku w pok. 16 lub tel. (0-16) 632 86 71


Cieszanów, dnia 03-02-2020 r.

                                                                                 

                                                                                                                             Kotwica

Burmistrz
Miasta i Gminy Cieszanów

     Zdzisław Zadworny