BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

W Y K A Z

z dnia  3 lutego 2020

Na podstawie art. 35. Ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020.65 z dnia 15-01-2020 r.)

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

 

podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczona zostaje do zamiany.

 

1.

Nr działki

4675/22

2.

Obręb

Cieszanów

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,6599  ha

4.

Użytek

ŁV-0,2159 ha, ŁVI-0,4096 ha, w-ŁVI-0,0354

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00033514/2

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość rolna niezabudowana

7.

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów

Tereny zieleni nieurządzonej oznaczone symbolem „ZNN”

8.

Cena nieruchomości

64 010,00 zł

9.

Termin wnoszenia opłat

Rozliczenie kosztów zamiany nastąpi w protokole
z rokowań zawartym pomiędzy Gminą Cieszanów a osoba fizyczną

 

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020.65. z dnia 15.01.2020), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do zamiany w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 17-03-2020 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów do dnia
25-02-2020 r.

 

Cieszanów, dnia 03-02-2020 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  oraz stronach internetowych Urzędu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

Zdzisław Zadworny