BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

 

W Y K A Z

z dnia 19-12-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej.

1.

Nr działki

2806/5

2.

Obręb

Dachnów

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,0426 ha 

4.

Użytek

RIIIb-0,0426 ha

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00008850/5

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowaniezabudowana

7.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów

Tereny rolnicze oznaczone symbolem – „R” oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w gospodarstwach rolnych oznaczone symbolem „MN/RM”

8.

Cena nieruchomości

2 742,00 zł

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 31-01-2020 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń wsi Dachnów do dnia 09-01-2020 r.

 

Cieszanów, dnia 19-12-2019 r.

 

 

 

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń wsi Dachnów oraz stronach internetowych Urzędu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                                     Zdzisław Zadworny