W Y K A Z z dnia 19-06-2018

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

1.

Nr działki

1234/2

2.

Obręb

Nowe Sioło

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,12 ha 

4.

Użytek

(dr – 0,12 ha)

5.

Księga Wieczysta

PR1L/00031247/5

6.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zajęta pod drogę wewnętrzną.

Teren działki objęty był wydaną przez Burmistrza Miasta
i Gminy Cieszanów decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GPiMK.6733.1.2018 z dnia
05.04.2018 r. dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sieci na terenie Gminy Cieszanów. Budowa łącznika elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV Lubliniec – Brusno”.

Działka mieści się w obszarze planowanym do objęcia rewitalizacją.

7.

Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Cieszanów

Tereny przeznaczone do zabudowy usługowej i produkcji rolniczej i nierolniczej

8.

Cena nieruchomości

7 500,00 zł

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 03.08.2018 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów przez okres 21 dni, tj. do dnia 13.07.2018 r.

 

Cieszanów, dnia 19.06.2018 r.

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń we wsi Nowe Sioło oraz stronach internetowych Urzędu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                       Zdzisław Zadworny