Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

 

W Y K A Z

z dnia 29-03-2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do sprzedaży

1.

Nr działki

1749

2.

Obręb

Cieszanów

3.

Nr lokalu

ul. Lityńskiego 3

4.

Powierzchnia lokalu/pow. przynależności

58,36 m²/9,10 m²

5.

Udział lokalu w nieruchomości wspólnej

6746/15277 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności ułamkowej części gruntu dz. ewid.
nr 1749 o łącznej pow. 0,0551 ha oraz
w prawie współwłasności części wspólnych budynku
i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

6.

Księga Wieczysta

PR1L/00027979/4

7.

Opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 położony przy ul. Lityńskiego

8.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Nieruchomość położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w gospodarstwach rolnych, oznaczone symbolem „MN/RM”

9.

Cena nieruchomości

92 800,00 zł*

*Na podstawie art. 43 ust. 1,  pkt 10 ustawy o VAT  nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt l i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. 2020.65, tj. z dnia 15.01.2020), z zastrzeżeniem art. 216a, pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie ustawowej przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom. Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości. Były właściciel lub jego spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości,  jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie według ustawy.

Wnioski w tej sprawie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów w terminie
do 11.05.2021 r.

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów do dnia 20.04.2021 r.

 

Cieszanów, dnia 29.03.2021 r.

 

Wykaz niniejszy został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów,  na tablicy ogłoszeń miasta Cieszanów oraz stronie internetowej www.cieszanow.eu
i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

 

                                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
                                                                                                                                             Zdzisław Zadworny