BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

W Y K A Z

z dnia 17.03.2021

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow.
(w ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania

Roczny czynsz netto
w q żyta

(wywoławczy)

Termin płatności

Zasady aktualizacji opłat

1.

Działka 714, obręb Niemstów, w RIVb-0,0427 ha, ŁVI-0,2018 ha, RV-0,6422 KW PR1L/00016446/9

0,8867

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 5 lat

3,972

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

2.

Działka nr 501, obręb Niemstów w N-0,0312 PR1L/00051413/6

0,0312

Dzierżawa rolna

Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 5 lat

0,47

Do 31-08 każdego roku

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w oparciu stawkę q żyta przyjętą do wymiaru podatku na dany rok

 

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Niemstów oraz stronie internetowej urzędu do dnia 08.04.2021 r.

 

 

Cieszanów, dnia 17.03.2021 r.

 

 

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                          Zdzisław Zadworny