BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

CIESZANÓW

 

 

W Y K A Z

z dnia 17.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Cieszanów przeznaczonych do dzierżawy

 

Działka nr 707- obręb Nowe Sioło

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka nr 707 obręb Nowe Sioło uregulowana
w księdze wieczystej nr PR1L/00035693/4

2.

Opis nieruchomości

Grunty rolnicze

3.

Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy

0,3177 w tym PsIV -0,3177 ha

3.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dzierżawa na cele rolnicze

4.

Terminy wnoszenia opłat

Do 31 sierpnia każdego roku

5.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji

6.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres 5 lat

7.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy

8.

Roczny czynsz dzierżawny wywoławczy w q żyta/zł

1,59 ha

 

 

Wykaz niniejszy podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, tablicy ogłoszeń wsi Nowe Sioło oraz stronie internetowej urzędu do dnia 08.04.2021 r.

 

 

Cieszanów, dnia 17.03.2021 r.

                                                                                                                            

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

                                                                                                                                               Zdzisław Zadworny