ODDAJ GŁOS POPARCIA -     https://bialoczerwona.www.gov.pl  


Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.  


Aby Miasto i Gmina Cieszanów wzięła udział w akcji, należy zebrać minimum 100 głosów poparcia online za pomocą wyżej cytowanego adresu internetowego. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana
w centralnym miejscu naszej gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy.  


Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia online  jest całkowicie bezpieczny dla chcących się zaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii ma kluczowe znaczenie.


„Pod biało-czerwoną” to projekt, który uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. 


Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.

Lider Projektu w Gminie Cieszanów - Zdzisław Zadworny

Stypendium socjalne przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Cieszanów, przyznawane jest na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Miejską w Cieszanowie na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych w oparciu o złożone wnioski, pod warunkiem przekazania odpowiednich środków z budżetu państwa.

Wnioskodawcą mogą być rodzice ucznia lub też jedno z nich oraz pełnoletni uczeń.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września br.

W przypadku szkół , w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym , powszednim dniu lutego termin składania wniosków upływa 15 lutego.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych termin składania wniosków upływa  15 października.

Stypendium przysługuje uczniom:

 1. szkół podstawowych
 2. szkół ponadpodstawowych
 3. słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
 4. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki

Dochód liczony jest za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku nie może przekraczać :

- dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł

- dla osoby w rodzinie – 528 zł

Do dochodu wlicza się:

 1. dochód z zakładu pracy netto ( zaświadczenie lub oświadczenie dołącza się do wniosku)
 2. dochód z renty / emerytury ( odcinek lub kserokopia potwierdzona autentycznością oryginału dołącza się do wniosku lub oświadczenie o wysokości)
 3. dochód z gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż 1 ha przeliczeniowy (zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa dołącza się do wniosku)

przykład obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego

1,45 ha przeliczeniowego x 308 zł = 446,60 zł – miesięczny dochód rodziny z gospodarstwa rolnego.

 1. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych
 2. dochód z pobieranego dodatku mieszkaniowego ( zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości )
 3. dochód z pobieranego zasiłku rodzinnego ( zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu)
 4. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu bądź nie korzystaniu ze świadczeń pieniężnych albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 5. dochód z pobieranych alimentów (do wniosku dołącza się potwierdzony przekaz pocztowy lub wyciąg bankowy z pobieranych alimentów lub oświadczenie)
 6. do wniosku dołącza się zaświadczenie lub oświadczenie o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole ponadpodstawowej.

PRZYJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE WYPEŁNIONE WNIOSKI Z OBLICZONYM DOCHODEM I Z KOMPLETNYMI ZAŁĄCZNIKAMI.

Od 15 maja wszystkie gminy wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji w drugim, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkursie organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Gmina Cieszanów po złożeniu wniosku otrzymała grant maksymalnej kwoty 75 000,00 zł.

Za otrzymane środki zostało zakupionych 30 laptopów na potrzeby zdalnego nauczania. Sprzęt zgodnie z przeprowadzonym wcześniej rozpoznaniem dotyczącym zapotrzebowania wśród uczniów został przekazany do Szkoły Podstawowej im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie, Szkoły Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie, Szkoły Podstawowej im. gen. Antoniego Jeziorańskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Lublińcu, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowym Siole i szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niemstowie.

Laptopy będą wypożyczane uczniom do nauki zdalnej, a także będą przeznaczone do pracy w poszczególnych szkołach.