W niedzielę 3 maja 2015 r. w Cieszanowie odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym, następnie zebrani udali się na rynek w Cieszanowie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Miejska Orkiestra Dęta z Cieszanowa odegrała hymn państwowy,  a młodzież ze Szkoły Podstawowej w Cieszanowie przedstawiła montaż słowno-muzyczny przypominający historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W dalszej części złożono kwiaty i zapalono znicze pod Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego, a następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Pan Zdzisław Zadworny. W czasie uroczystości Strzelcy, członkowie pododdziału Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia złożyli przyrzeczenie Strzeleckie. Uroczystości uświetnił również  występ Zespołu Śpiewaczego i koncert Orkiestry Dętej z Cieszanowa.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

{gallery}3maj2015{/gallery}

ZARZĄDZENIE NR 59 /2015

Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów

z dnia 5 maja 2015 r.

w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie oraz powołania Komisji Konkursowej

 Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2013 roku ,poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz .U. z 2014 roku , poz. 1202 )

Oraz Uchwały Nr II/14/2014Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie

 Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie zarządza co następuje :

 § 1

 Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Gminnych w Cieszanowie

 § 2

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 3

 W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuje się Komisję Konkursową

w składzie :

 1.Adam Zaborniak Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie przewodniczący komisji

2. Andrzej Szymanowski - z-ca Burmistrza Miasta i Gminy w Cieszanowie

3. Stanisław Myśliwy - Przewodniczący Komisji Oświaty ,Kultury i Sportu Rady Miejskiej w

w Cieszanowie

4. Piotr Bielko –Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie w

Cieszanowie

5. Urszula Duda - Rzecznik praw pracowniczych

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. .

Krótki reportaż Marka Cynkara z Polskiego Radia Rzeszów LINK