Stypendium socjalne przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Cieszanów, przyznawane jest na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Miejską w Cieszanowie na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych w oparciu o złożone wnioski, pod warunkiem przekazania odpowiednich środków z budżetu państwa.

Wnioskodawcą są obydwoje rodziców ucznia lub pełnoletni uczeń.

Termin składania wniosków upływa z dniem 16 września br.

Stypendium przysługuje uczniom:

 1. szkół podstawowych (I-VIII)
 2. szkół ponadpodstawowych (szkoły zawodowe, technika i licea)
 3. słuchaczom kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Dochód liczony jest za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku nie może przekraczać:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł

- dla osoby w rodzinie – 528 zł

Do dochodu wlicza się:

 1. dochód z zakładu pracy netto (zaświadczenie lub oświadczenie dołącza się do wniosku)
 2. dochód z renty / emerytury (odcinek lub kserokopia potwierdzona autentycznością oryginału dołącza się do wniosku lub oświadczenie o wysokości)
 3. dochód z gospodarstwa rolnego lub nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 1 ha przeliczeniowy (zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa bądź nieruchomości dołącza się do wniosku)

przykład obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego bądź nieruchomości

1,45 ha przeliczeniowego x 308 zł = 446,60 zł – miesięczny dochód rodziny z gospodarstwa rolnego

0,056 ha przeliczeniowego z nieruchomości x 308 zł = 17,25 zł - miesięczny dochód rodziny z nieruchomości.

 1. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych
 2. dochód z pobieranego dodatku mieszkaniowego (zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości)
 3. dochód z pobieranego zasiłku rodzinnego (zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu)
 4. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu bądź nie korzystaniu ze świadczeń pieniężnych albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 5. dochód z pobieranych alimentów (do wniosku dołącza się potwierdzony przekaz pocztowy lub wyciąg bankowy z pobieranych alimentów lub oświadczenie)
 6. do wniosku dołącza się zaświadczenie lub oświadczenie o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Wniosek należy podpisać przez obydwoje rodziców lub pełnoletniego ucznia.

Wnioski wypełnione należy składać do 16 września br. w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów  pokój nr 14

PRZYJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE WYPEŁNIONE WNIOSKI Z OBLICZONYM DOCHODEM I Z KOMPLETNYMI ZAŁĄCZNIKAMI!

 Wniosek do pobania po kliknięciu w LINK w zakładce "pliki do pobrania".

Od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zwrot będzie przysługiwał do wysokości limitu rocznego, który wynosi obecnie:

100 litrów x ilość ha użytków rolnych x 1,00 zł

oraz

30 litrów x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła x 1,00 zł

–  w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

 

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego  w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Wnioski wraz z fakturami należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, pok. nr 14 (obok kasy Urzędu).   Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego zostanie wydana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Pieniądze wypłacane będą w miesiącu październiku 2019 r. (po otrzymaniu dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego), gotówką w kasie Urzędu Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Więcej informacji na stronie BIP Cieszanów

    

 

Informacje w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w dniach 18-26.07.2019 r. w zaopiniowaniu projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Cieszanowie.

Więcej informacji poniżej:

BIP Cieszanów