Stawki podatków  corocznie ulegają zmianom. Wpływ na to mają ceny towarów i usług konsumpcyjnych określane w pierwszym półroczu danego roku, w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 opublikowanym w Monitorze Polskim z 19 lipca 2016 roku poz. 680, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 r. wyniósł 99,1 (spadek cen o 0,9 %).

Biorąc pod uwagę powyższe dane przygotowano i przedstawiono do projektu uchwały zestawienie wysokości nowych opłat. Uchwała dotycząca  wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. została przegłosowana 14 listopada b.r.

 

ZAPROSZENIE NA OTWARTE SPOTKANIA INFORMACYJNE

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” zaprasza na otwarte spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie:

 

podejmowanie działalności gospodarczej przez kobiety

rozwijanie działalności gospodarczej

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin członkowskich LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, przedsiębiorców, kobiety planujące rozpocząć działalności gospodarczą, osoby bezrobotne oraz zainteresowanych pozyskiwaniem środków w nowym okresie programowania 2014-2020.

PROTOKÓŁ KOŃCOWY
III PUCHAR KRAJU W KARATE FUDOKAN
CIESZANÓW 19.11.2016 R.