Szkolny Klub Wolontariusza

Akcje 2015/16

 Z okazji Mikołajek w dniach 07-15.12.2015 r. w naszej szkole zostanie przeprowadzona zbiórka darów dla dzieci z rodzin ubogich. Mile widziane będą: przybory szkolne, książki, maskotki, zabawki, gry planszowe, słodycze. Upominki należy przekazywać do wychowawców lub pedagoga szkolnego.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W AKCJI !!!

                                     Szkolny Klub Wolontariusza

2014/15

VII ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas – „Tak, pomagam”.

           więcej...>>

Regulamin

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA
 
Szkoła, zaraz po domu, jest miejscem, w którym młodzież spędza najwięcej czasu. Jest miejscem nie tylko kształcenia, ale również wychowania młodego pokolenia. Rozwijanie wolontariatu w szkole ma bez wątpienia walor wychowawczy, kształtuje postawy prospołeczne młodzieży. Wolontariat uczy młodych ludzi obowiązkowości i odpowiedzialności, rozwija w nich potrzebę kreatywnego myślenia. Praca w wolontariacie rozwija w młodzieży umiejętność identyfikacji z grupą, pracy z ludźmi, konfrontowania własnej postawy z postawami innych. Poprzez prace na rzecz potrzebujących młodzież odkrywa własną wartość, czuje się akceptowana, traktowana poważnie. Praca w klubie jest wreszcie doskonałą alternatywą dla nudy, daje młodym możliwość robienia czegoś ważnego i wartościowego.
Szkolny Klub Wolontariusza tworzą młodzi ludzie o dobrych sercach, pragnący nieść pomoc bliźnim, chętni do tego, by poprawić wizerunek otaczającej rzeczywistości.


1. Co to jest wolontariat?
Wolontariat (łac. volontarius-ochotniczy, dobrowolny)- definiowany jest jako ,,świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie”. Jest odruchem serca, pociągajacym za sobą konkretne czyny zmierzajace do wsparcia, udzielenia pomocy człowiekowi, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.
 
W Polsce z początkiem zorganizowanej działalności wolontariackiej spotykamy się po 1989r., gdy zaczynaja się rozwijać organizacje pozarządowe. Od 1995r. powstają w naszym kraju Centra Wolontariatu, zajmujące się rozpowszechnianiem idei wolontariatu oraz wspieraniem instytucji i osób zainteresowanych pracą ochotniczą, a od 2003r. wolontariat jest uregulowany prawnie Ustawą o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.
 
Wolontariat opiera się na następujących wartościach:
- postawienie w centrum zainteresowań człowieka,
- zwrócenie uwagi na najsłabszych i najbardziej cierpiących,
- odpowiedzialność za życie społeczne,
- szacunek dla innych,
- bezinteresowność w działaniach solidarnościowych.


2. Sylwetka wolontariusza SKW:

· Wolontariusz jest osobą , która stale podejmuje pracę nad sobą, stara się coraz lepiej poznać samego siebie, swoje mocne i słabe strony, talenty i ograniczenia.
· Wolontariusz poznaje swoją motywację do pracy z potrzebującymi.
· Wolontariusz jest wzorem postępowania dla swoich rówieśników.
· Wolontariusz nie jest biernym obserwatorem rzeczywistości, ale stara się ją rozumieć i podejmowac działania zmierzające do rozwiązywania trudnych sytuacji.
· Wolontariusz nie stoi bezczynnie wobec zła, niesprawiedliwości (staje w obronie praw słabszych), ale podejmuje działania przemyślane.
· Wolontariusz uczy się współpracy z innymi, bo pamięta, że rozwiązanie niektórych problemów wymaga zaangażowania wielu osób.


3. Cele i sposoby działania Klubu:

Celem Klubu Wolontariusza jest:

· Rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
· Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu.
· Przygotowanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariackiej.
· Umożliwienie młodym podejmowania działań pomocnych na rzecz niepełnosprawnych, chorych i samotnych.
· Pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach.
· Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
· Ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami.
· Promowanie życia bez uzależnień.
· Wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.


4. Obszary działania:

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

- środowisko szkolne
- środowisko lokalne
Działania:
· Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.
· Współpraca z Niepublicznym Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Nowym Siole- systematyczne odwiedziny wolontariuszy.
· Współpraca z Przedszkolem Samorządowym w Cieszanowie- systematyczne odwiedziny wolontariuszy.
· Współpraca z instytucjami i agendami samorządowymi.
· Działalność w każdym miejscu, gdzie wolontariusz może nieść pomoc.


5. Nagradzanie wolontariuszy:

· Co najmniej raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumuwujące, na którym spotkają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagradzania za działalność wolontariacką.
· Formy nagradzania:
- wyrażenie uznania słownego,
- pochwała na forum szkoły,
- umieszczenie nazwiska wolontariusza w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej, stronie internetowej,
- wręczenie listów pochwalnych i dyplomów.
· Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 
Szkolny Klub Wolontariusza działa według opracowanego regulaminu oraz rocznego planu pracy.


Opracowała: Barbara Hołowaty- koordynator SKW

Imieniny

Dzisiaj jest: 29 Maj 2017
Imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria

Kontakt

Publiczne Gimnazjum
w Cieszanowie - Nowym Siole
37-611 Cieszanów
Nowe Sioło os. 15
tel./fax 16 6311039
gimcieszanow@wp.pl