regulamin projektu

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
W  PUBLICZNYM GIMNAZJUM  W CIESZANOWIE


I Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 156, poz.1046).


II Zasady ogólne


1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Realizacja projektu powinna być dokonywana przede wszystkim w ramach pozalekcyjnych form edukacyjnych wg ustalonego w Karcie projektu planu działań.
2. Każdy uczeń ma obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania zgodnie z zapisami Statutu szkoły.
3. Uczniowskie projekty edukacyjne stanowią jedną z form realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Problematyka projektów może wykraczać poza treści nauczania.
4. Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do sześciu miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu.
5. Projekty edukacyjne są realizowane przez uczniów w klasie trzeciej.
6. Projekty są realizowane w zespołach klasowych lub międzyklasowych liczących od 3 do 6 uczniów.
7. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt edukacyjny może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
8. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów oraz opiekuna projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzje o zmianach podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu.
9. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja jego efektów przedstawiona przez zespoły zadaniowe w czasie Tygodnia Projektów lub w innym terminie wyznaczonym przez dyrektora. W prezentacjach projektów mogą uczestniczyć zaproszeni goście i obserwatorzy..
10. Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym uczestniczył/nie uczestniczył w realizacji projektu.
11. Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu.
12. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana przez opiekuna projektu do końca nauki ucznia w gimnazjum.


III Zasady szczegółowe

1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów klas trzecich o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym Regulaminem.
2. Wychowawca przekazuje rodzicom na pierwszym zebraniu informacje o udziale poszczególnych uczniów w wybranych projektach edukacyjnych w terminie do 30 września.
3. W terminie do 20 września nauczyciele uczący w gimnazjum przedstawiają koordynatorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać propozycje złożone przez uczniów.
4. W terminie do 10 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.                                                                 
5. Tematyka planowanych do realizacji projektów, jest przedstawiana przez koordynatora projektu dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października roku szkolnego.
6. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 13 października. składając pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu od dwóch do sześciu, przy czym mogą to być zespoły międzyklasowe.
7.W przypadku gdy uczeń:

 •  nie zdecyduje o wyborze tematu,
 •  nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
 •  nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby ), opiekun projektu z wychowawcą  włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

8. Ten sam temat projektu może być wybrany za zgodą opiekuna projektu przez kilka zespołów uczniowskich.
9. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają:

 •  czas realizacji projektu;
 •  formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac;
 •  podział zadań w zespole i zasady współpracy;
 •  kryteria oceny projektu;
 •  sposób prezentacji i podsumowania projektów wpisując je do Karty Projektów.

10. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.
11. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

 •  sprawozdania z projektu (np. Karty Projektów );
 •  wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;
 •  sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;
 •  koncepcję rozwiązania problemu zawartego w projekcie;
 •  pracę zespołową i indywidualną ucznia;
 •  samoocenę uczniów.

IV Dyrektor

1. Jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w gimnazjum.
2. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w Regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, zwanym dalej Regulaminem.
3. Wprowadza Zarządzeniem zapisy Regulaminu.
4. Powołuje koordynatora projektów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
5. Może w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego zwolnić go z realizacji projektu. Na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony lub zwolniona”.
6. Decyduje o możliwości realizowania projektu edukacyjnego uczniowi w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole ( np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne lub losowe).
7. Rozstrzyga sytuacje problemowe mogące pojawić się podczas realizacji projektów edukacyjnych.
8. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy Regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.


V Zadania szkolnego koordynatora projektów edukacyjnych

1. Udziela nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektów.
2. Zbiera od opiekunów tematów projektów, sporządzanie ich wykazu oraz przekazywanie dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 września danego roku szkolnego.
3. Koordynuje pracę opiekunów projektów.
4. Monitoruje stan realizacji projektów.
5. Upowszechnia informacje o realizowanych projektach.
6. Koordynuje organizację publicznej prezentacji projektów w ramach Tygodnia Projektów.
7. Sprawuje nadzór nad prowadzeniem dokumentacji projektów.
8. Przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie podsumowujące realizację projektów w roku szkolnym.


VI Zadania opiekuna projektów

Opiekunami projektów są nauczyciele gimnazjum.
1. Opiekun projektu:

 • określa ogólną tematykę realizowanych projektów;
 •  przedstawia uczniom warunki, zasady i metody realizacji projektu oraz formy jego dokumentowania i kryteriów oceniania;
 • określa i wyjaśnia główne cele projektu oraz jego zakres merytoryczny i problemowy;
 • koordynuje i zatwierdza podział uczniów na poszczególne zespoły zadaniowe;
 • przygotowuje do podpisu przez uczniów kontrakt na wykonanie projektu;
 • wypełnia z uczniami Karty Projektu;
 • prowadzi dziennik zajęć projektu edukacyjnego;
 • prowadzi konsultacje dla uczniów realizujących projekt w różnych formach (np. elektronicznej );
 • pomaga uczniom na każdym etapie realizacji projektu;
 • monitoruje przebieg realizacji projektu;
 • ocenia uczniów wykonujących projekt uwzględniając ich samoocenę oraz opinie nauczycieli i innych osób wspomagających jego realizację;
 • przekazuje wychowawcom opinie o zaangażowaniu i wynikach pracy uczniów;
 • koordynuje pracę nauczycieli współpracujących przy realizacji projektów międzyprzedmiotowych.

 2.Zadania nauczyciela współpracującego z opiekunem przy realizacji projektów międzyprzedmiotowych:

 • udziela konsultacji zgodnie z harmonogramem;
 • czuwa nad prawidłowym przebiegiem projektu;
 • sprawuje opiekę nad uczniami podczas działań projektowych, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym;
 • prowadzi dokumentację uzgodnioną z opiekunem projektu;
 • ustala ocenę przedmiotową projektu;
 • przedstawia wnioski w sprawie oceny zachowania ucznia.

3. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

 • informuje na początku roku szkolnego uczniów, rodziców/ prawnych opiekunów o warunkach realizacji projektu edukacyjnego określonych w Regulaminie;
 • monitoruje udział uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu;
 • przekazuje informacje o wynikach monitorowania rodzicom/prawnym opiekunom;
 • komunikuje się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
 • dokonuje zapisów w dokumentacji szkolnej dotyczących realizacji przez uczniów projektów edukacyjnych (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa i inne obowiązujące w szkole).

4. Nauczyciele gimnazjum nie będący opiekunami projektów są zobowiązani, w zakresie swoich kompetencji, do wspierania zespołów, które za pośrednictwem opiekuna zwrócą się o pomoc.


VII Sposoby prezentacji projektu edukacyjnego

 • Prezentacja multimedialna.
 • Publikacja „w sieci”, gdzie zamieszczone zostaną efekty pracy uczniów (np.w formie prezentacji multimedialnych, tekstów, galerii, zdjęć, stron internetowych projektu ).
 • Doświadczenie.
 • Pokaz.
 • Album.
 • Praca plastyczna.
 • Model, makieta.
 • Wystawa.
 • Konkurs.
 • Szklony festiwal.
 • Referaty.
 • Wywiady.
 • Serwisy fotograficzne.
 • Rysunki.
 • Plany sytuacyjne.
 • Plakaty.
 • Inscenizacje.
 • Piknik naukowy.
 • Inne, uzgodnione z opiekunem projektu.

VIII Dokumentowanie projektu

 • Spis projektów.
 • Karty projektów.
 • Karty oceny zachowania.
 • Karty oceny przedmiotowej.
 • Karty ewaluacji projektu.   

Regulamin stanowi załącznik do szkolnego dokumentu „Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Publicznego Gimnazjum w Cieszanowie”.

Imieniny

Dzisiaj jest: 29 Maj 2017
Imieniny obchodzą: Magdalena, Teodozja, Maria

Kontakt

Publiczne Gimnazjum
w Cieszanowie - Nowym Siole
37-611 Cieszanów
Nowe Sioło os. 15
tel./fax 16 6311039
gimcieszanow@wp.pl